top of page
Søk

Hvor viktig er det med gode relasjoner mellom eiere, styret og daglig leder?

I styreundersøkelsen til StyreAkademiet som legges fram på Den Regionale Styredagen 2024 (https://www.styreakademietvestland.no/event-details/den-regionale-styredagen), tar en sikte på å undersøke sammenhengen mellom gode relasjoner i eierstyring og selskapsledelse, og hvordan dette eventuelt samvarierer med bedriftens økonomi.


I tillegg er undersøkelsen et forsøk på å avdekke hva som fremmer og hemmer gode relasjoner i bedriftens overordnede beslutningskjede. 
Det er ikke uproblematisk å undersøke hvordan myke verdier slik som relasjonskvalitet henger sammen med harde verdier slik som bedriftens økonomi.


Det har vi gjort på den måten at vi først har jobbet fram en best mulig forståelse av hva som hemmer og fremmer gode relasjoner i en beslutningskjede.


Den hypotesen vil landet på, var at de mest utslagsgivende hovedpunktene var knyttet til:

1.     Beslutningsunderlaget i de saker som legges fram

2.     kommunikasjonen partene imellom

3.     den tillitsskapende adferd som utvises

4.     den kompetansen som partene viser fram

Under hvert av disse hovedpunktene formulerte vi spørsmål som vi ut fra forskning og erfaring, kom fram til trolig påvirker disse hovedpunktene mest.

Spørsmålene under punkt 1 – Beslutningsunderlag (eksempel på oppbygging)

Her spurte vi respondentene om i hvilken grad de opplevde følgende:

-        at styringsinfo/beslutningsunderlag kommer til rett tid?

-        at det som legges fram er relevant i forhold til selskapets situasjon/sakskartet i møtene?

-        at det som legges fram stort sett gir et korrekt bilde av virksomhetens status og utvikling?

-        at en gir passelig mengde informasjon (ikke for mye, og ikke for lite)?

-        at materiale er forståelig utformet og pedagogisk presentert?

Graderingen i spørsmålene var «i liten grad, under middels, middels, over middels og i stor grad

Hypotesen

Hypotesen var at de nevnte, fire hovedmomentene alle hadde stor betydning på relasjonskvaliteten mellom partene, og at høy score på dette felt borget for gode relasjoner.


På denne bakgrunn la vi inn en mulighet til å sjekke av scoren mot bedriftens driftsscore. Dette ba vi respondentene legge inn, og scoren får man ved å gå inn på hovedbildet om bedriften på Pure Help: 


Deretter delte vi driftscoren (et utrykk for bedriftens økonomi og betalingsevne) i tre kategorier:

a)     fra dårlig til middels god økonomi: 0 til 50 poeng

b)     fra middels til meget god økonomi: 50 til 75 poeng

c)     Fra meget god til svært god økonomi: 75 til 100 poeng

Så sammenlignet vi driftsscoren i de tre gruppene med scoren for relasjonskvalitet. Dette for å se samvariasjonen.


Det vi tror de fleste tenker, er at jo bedre relasjonskvalitet – jo bedre økonomi? Dette ligner på den utbredte oppfatningen av at jo bedre folk trives på jobb – jo bedre økonomi. En slags allmenn hypotese, som ikke lar seg entydig dokumentere gjennom forskning.  


Hva denne samvariasjonen viste seg å være, vil vi legge fram på Den Regionale Styredagen den 14. mai.  

Comments


bottom of page