Våre arrangementer i 2017

Styredagen 2017


Tema for årets, Regionale Styredag i Hordaland var lokalt eierskap og bedriftsutvikling. Og Styredagen ble slik vi hadde håpet. Dyktige foredragsholdere og gode refleksjoner og diskusjoner. Ikke minst vil vi framheve den avsluttende paneldebatten med dagens foreleserne, godt ledet av Geir Mikalsen fra vår medarrangør Bergen Næringsråd. Det viktigste som kom fram fra de ulike foredragsholderne: Henrik Lie-Nielsen var tydelig på hvordan han med Reaktor-formuen sin ville bidra til bedriftsutvikling i regionen. Han vil, sammen med sitt investor-team, satse på næringer og bedrifter der investorene selv har best egeninnsikt og kompetanse. Dermed kan en være tett på i styre og ledelse. Henrik tror på medeierskap, det å bygge den rette bedriftskultur og det å våge å tenke stort og globalt. Han lovte at det i april ville komme spennende nyheter fra «investeringskameratene» i Tripod Capital Collective. Eivind Areklett Norebø er daglig leder i den spennende nykomlingen Bookkeeper AS. Selskapet har som mål å endre hele regnskapsbransjen, og er allerede i stor vekst. Selskapet satser på lokalt eierskap i oppkjøpte byråer rundt om i landet, og der lokale eiere også blir medarbeidere i Bookkeeper-konsernet. Byråene opererer mer eller mindre papirløst, og konsernet er en sterk pådriver for endring. Påtrykket utøves gjennom de lokale styrene, der daglig leder er styreleder i alle lokale selskap. De ulike selskap har stor frihetsgrad, og endringene skal komme frivillig. I konsernet har en erfart at endring tar tid, og at en ikke må gå alt for fort fram. Andreas Helland i det globale medieteknologi-selskapet Vimond fortalte den spennende historien om selskapet tilblivelse og utvikling – inkludert hva selskapet var først ute med i verden. Her ble det en lærerik diskusjon omkring eierskap og styre. TV2 er eneeier, og besitter alle styreposisjoner i Vimond. Kompetansen til styret i dag er først og fremst økonomi, og i mindre grad den aktuelle teknologi og strategi. Derfor har selskapet fått store frihetsgrader, og med liten innblanding fra styret. Styret har satt rammer, og fulgt opp at disse etterleves. Flere av deltagerne mener at selskapet i neste fase virker å trenge et bredt sammensatt styre som kan delta mer aktivt i de strategiske valg, og sammen med ledelsen stake ut kursen for framtiden. Trond Valvik fortalte om investeringsstrategien til det Bergensbaserte Atlantis Vest – et investeringsselskap med betydelig kapital. Selskapet investerer i de bedriftene en har størst tro på – uavhengig av geografisk tilhørighet. Atlantis Vest bruker egne folk og egne kontakter inn i styrene i sine investeringsobjekter, og der mange av disse ressurspersonene bor og virker her i regionen. Dette er løfterikt med tanke på videreutvikling av eierskap og styrekompetanse – trolig en av suksessfaktorene med tanke på lokal eller regional bedriftsutvikling. Dette samsvarer godt med StyreAkademiets misjon – å fremme godt styrearbeid. Julie Andersland fortalte om hvordan en fra politisk hold forsøker å legge til rette for næringsutvikling. Her er det virkelig en stor «pakke» av virkemidler som skal til for å tiltrekke seg bedrifter og ressurspersoner til Bergen og regionen. Det mest løfterike av tiltak som kom fram, er at en åpner opp for mer dristige innkjøp. I Bergen kommune jobbes det nå med hvordan kommunen skal bli mer innovativ gjennom en endret innkjøpspolicy. I stedet for å bestille ferdig utviklede produkter og tjenester skal en nå kunne legge ut «problemløsninger» på anbud. Oppdragsgiver skal i stedet for å definere løsning, definere hva slags problem eller utfordring en trenger å få løst. Og så bli det opp til tilbyder å komme med forslag til en innovativ og god løsning for kommunen og dets brukere.
27.04.17: Styrerekruttering og styresammensetning


Styrerekruttering og styresammensetning Dagens og morgendagens styrer ser annerledes ut enn gårsdagens! I samarbeid med Visindi satte vi fokus på styrerekruttering og styresammensetning. Møtet opplevde vi å være relevant for både eiere, valgkomitéer, styrer og styrekandidater. Hege Rødland, partner og leder for Visindi Bergen, jobber med å bistå styreledere og valgkomiteer i sine styre- og topplederutvelgelser til dagen. Hun fortalte om hvordan Visindi møter etterspørselen på bistand innen styrerekruttering - god bestilling, bevissthet og hva styret mangler - god sammensetning viktig - et styre som sammen kan takle dagens og morgendagens utfordringer.
​Frode Træen i Træen Management AS, og styremedlem i StyreAkademiet, formidlet bruken av et verktøy for god styresammensetning og styreutvikling. Verktøyet kan også brukes av styrekandidater for å finne ut hvor en kommer best til sin rett. Frode har bakgrunn innen ledelse, HR og analyse. Selve verktøyet finnes gratis tilgjengelig på nettet, men fortolkningen, og bruken i teamsammensetning, teamutvikling og individuell profilering, krever egen kompetanse. Diskusjonen viste stort engasjement for hvordan avdekke styrke og svakheter ved sammensetning av team - basert på kunnskap om personlighetstyper og de roller en kan innta i et team. I forlengelsen av det åpne møtet avholdte vi årsmøte i StyreAkademiet Hordaland.
07.12.17: Styrearbeid i medgang og motgang


Siren Sundland er styreleder i DnS og sitter i ledelsen i Sparebanken Vest. På møtet hadde hun er foredrag om styrearbeid i medgang og motgang. Den raske omstillingstakten i verden berører oss alle sterkt. Det vi opplever at ytre og indre press, krav og forventninger, topper seg enkelte steder. Bankvesenet er i en slik presset stilling grunnet regulatoriske endringer og digitalisering, og det utfordrer så vel styre som ledere og medarbeidere. DnS har vært i en slik stilling, men det er mer ut fra historiske og kulturelle årsaker – uhåndterte problemer og gamle konflikter, som hele tiden kom til overflaten. I omstilling er fokus og prioritering er grunnleggende - de unødvendige må ryddes vekk. Når en først har satt i gang med kraftig omstilling og utvikling, må en stå i det. Kultur, kommunikasjon og kundeorientering må ha større fokus i mange styrer. I endringsprosesser har man mange og sterke motstandere, og få og svake tilhengere. Skal du nå fram i pressen med et budskap, må en gjenta og gjenta det vesentlige. Å ha tett dialog med eier er nødvendig for å kunne stå støtt i en mediestorm. Styret må vokte og verne om bedriftsdemokratiet – må jobbes med i rolige tider. De raske vil slå de store – historisk makt og pondus betyr mindre - vi har alle muligheten!