OPPSUMMERING AV STYREDAGEN

Tema for årets, Regionale Styredag i Hordaland var lokalt eierskap og bedriftsutvikling.    

 

Og Styredagen ble slik vi hadde håpet. Dyktige foredragsholdere og gode refleksjoner og diskusjoner. Ikke minst vil vi framheve den avsluttende paneldebatten med dagens foreleserne, godt ledet av Geir Mikalsen fra vår medarrangør Bergen Næringsråd.

Det viktigste som kom fram fra de ulike foredragsholderne:

 

Henrik Lie-Nielsen var tydelig på hvordan han med Reaktor-formuen sin ville bidra til bedriftsutvikling i regionen. Han vil, sammen med sitt investor-team, satse på næringer og bedrifter der investorene selv har best egeninnsikt og kompetanse. Dermed kan en være tett på i styre og ledelse. Henrik tror på medeierskap, det å bygge den rette bedriftskultur og det å våge å tenke stort og globalt. Han lovte at det i april ville komme spennende nyheter fra «investeringskameratene» i Tripod Capital Collective.

 

Eivind Areklett Norebø er daglig leder i den spennende nykomlingen Bookkeeper AS. Selskapet har som mål å endre hele regnskapsbransjen, og er allerede i stor vekst. Selskapet satser på lokalt eierskap i oppkjøpte byråer rundt om i landet, og der lokale eiere også blir medarbeidere i Bookkeeper-konsernet. Byråene opererer mer eller mindre papirløst, og konsernet er en sterk pådriver for endring. Påtrykket utøves gjennom de lokale styrene, der daglig leder er styreleder i alle lokale selskap. De ulike selskap har stor frihetsgrad, og endringene skal komme frivillig. I konsernet har en erfart at endring tar tid, og at en ikke må gå alt for fort fram.                 

 

Andreas Helland i det globale medieteknologi-selskapet Vimond fortalte den spennende historien om selskapet tilblivelse og utvikling – inkludert hva selskapet var først ute med i verden. Her ble det en lærerik diskusjon omkring eierskap og styre. TV2 er eneeier, og besitter alle styreposisjoner i Vimond. Kompetansen til styret i dag er først og fremst økonomi, og i mindre grad den aktuelle teknologi og strategi. Derfor har selskapet fått store frihetsgrader, og med liten innblanding fra styret. Styret har satt rammer, og fulgt opp at disse etterleves. Flere av deltagerne mener at selskapet i neste fase virker å trenge et bredt sammensatt styre som kan delta mer aktivt i de strategiske valg, og sammen med ledelsen stake ut kursen for framtiden.            

 

Trond Valvik fortalte om investeringsstrategien til det Bergensbaserte Atlantis Vest – et investeringsselskap med betydelig kapital. Selskapet investerer i de bedriftene en har størst tro på – uavhengig av geografisk tilhørighet. Atlantis Vest bruker egne folk og egne kontakter inn i styrene i sine investeringsobjekter, og der mange av disse ressurspersonene bor og virker her i regionen. Dette er løfterikt med tanke på videreutvikling av eierskap og styrekompetanse – trolig en av suksessfaktorene med tanke på lokal eller regional bedriftsutvikling. Dette samsvarer godt med StyreAkademiets misjon – å fremme godt styrearbeid.         

 

Julie Andersland fortalte om hvordan en fra politisk hold forsøker å legge til rette for næringsutvikling. Her er det virkelig en stor «pakke» av virkemidler som skal til for å tiltrekke seg bedrifter og ressurspersoner til Bergen og regionen. Det mest løfterike av tiltak som kom fram, er at en åpner opp for mer dristige innkjøp. I Bergen kommune jobbes det nå med hvordan kommunen skal bli mer innovativ gjennom en endret innkjøpspolicy. I stedet for å bestille ferdig utviklede produkter og tjenester skal en nå kunne legge ut «problemløsninger» på anbud. Oppdragsgiver skal i stedet for å definere løsning, definere hva slags problem eller utfordring en trenger å få løst. Og så bli det opp til tilbyder å komme med forslag til en innovativ og god løsning for kommunen og dets brukere.           

 

Alt i alt en konstruktiv, interessant, lærerik og løfterik dag- tenker vi.

Med hilsen StyreAkademiet i Hordaland

Styredagen 2016

Styredagen 2016 ble avviklet 23.02.2016 i lokalene til Litteraturhuaet i Bergen.Temaet var "makskifte og konsekvenser for styret". Så denne gangen var eierne og eierdisposisjonene i sentrum.

 

Det var god spredning på foreleserne, som kom fra privat næringsliv, en ideell organisasjon og fra kommunal sektor.

 

Felles for  forleserne fra privat sektor og frivilligheten (ideell organisasjon), var at aktørene som snakket vektla verdier. Magne Stunner, eier i Allier fremhevet hvor viktig det var å bygge en bedriftskultur preget av klare verdier. Irene Wergeland, fra eierfamilien i Wergeland Holding, kjenner vi som en person som kjemper for det lokale næringsliv og samfunnsliv i Gulen.Altså også klart verdibasert i sitt fundamant.    

 

Naturlig nok var Kirkens Bymisjon også opptatt av verdier, men på en annen måte. Her var det ivaretakelsen av de svake i samfunnet som sto i fokus. Arne Lynngård fortalte om hvordan en der sikrer demokratiet i organisasjonen, men en klar verdiplattform i bunnen.

 

Alle disse tre har det til felles at de verdier en er satt til å forvalte (kapital, eiendeler og øvrige materielle ressurser), faktisk er økende.  

 

Harald Schjelderup fortalte om hvordan en ønsker å forvalte eierskapet i Bergen kommune, men var ikke i samme grad verdibasert ut over det generelt politiske. Her som ellers kommer det fram at politikk i større grad er basert på ideologi enn verdier, der en kjemper for gjennomslag for sitt mennske- og samfunnssyn.

 

en av grunnene til at det offentlige ikke i samme grad makter å samle innbyggerne bak en klar retning for utvikling, og ta vare på i stedet for å forbruke og tappe ned på de fellesverdier en rår over?